FELHÍVÁS ELŐMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRA
Élőerős őrzési, távfelügyeleti és biztonságtechnikai cégek számára


A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Ajánlatkérő) az alábbi témakörökben kíván országos lefedettséggel szerződéseket kötni:

 • Élőerős őrzések
 • Technikai távfelügyelet
 • Vagyonvédelmi rendszerek karbantartása, javítása.

 • Fenti cél elérése érdekében Ajánlatkérő nyílt előminősítési felhívással kezdődő, majd zárt meghívásos, több szakaszból álló pályázati eljárást folytat le a fenti szolgáltatásokra vonatkozóan.

  Jelentkezni lehet a feladatok ellátására az egyes szolgáltatás csoportokat érintően külön – külön illetve egyben is. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja az előminősítési eljárásra, amelyek megfelelő tapasztalattal és referenciákkal rendelkeznek a felsorolt szolgáltatások területén.

  Az Előminősítési Eljárásban való részvétel feltétele a beszerzes02@mol.hu címre, Csupor Anna nevére elküldött jelentkezés és az alább felsorolt, beszkennelt dokumentumok elküldése, melynek határideje: 2010. november 22. 12.00 óra.

  Az Előminősítési Eljárásra történő jelentkezésnél Ajánlatkérő kéri megadni az alábbi információkat:

  - a pályázó szervezet neve, székhelye,
  - kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, e-mail címe,
  - mely szolgáltatás(ok)ra kíván pályázni, valamint
  - a jelentkezési feltételek igazolása, (az alábbi felsorolás szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatok).

  A jelentkezés feltételei:

  1) Igazolás arról, hogy a Jelentkező bejegyzett gazdasági társaság (cégkivonat)

  2) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy legalább 3 éves, az adott, megpályázott szolgáltatás(ok)ra vonatkozó tapasztalattal rendelkezik.

  3) Pályázónak az elmúlt három évben (2007-2009) a pályázott szolgáltatás(ok)ból származó nettó árbevételének összege együttesen legalább a 200 000 000,- Ft-ot (kettőszáz-millió Ft-ot) elérte. Nyilatkozatot kell biztosítani a 2007-2009 években a pályázott szolgáltatás(ok)ból származó tevékenységéből származó nettó árbevételének összegéről, továbbá csatolnia kell az utolsó három lezárt üzleti év szerinti éves beszámolók mérlegét és eredmény kimutatását.

  4) Min. 10 helyszínen, min. 10 települést érintő, min 1 éves időtartamú, a pályázott szolgáltatásra vonatkozó pozitív referenciával kell rendelkeznie (Referencialevéllel igazolva. A referencia származhat egy vagy több megbízásból is).

  5) Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó cég rendelkezik vezető beosztásban legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező min. 2 fő felsőfokú szakirányú végzettségű vezető szakemberrel. Az érintett szakemberek Önéletrajzának csatolása szükséges.

  6) A pályázó cégnek és a szolgáltatásba bevont személyeknek meg kell felelnie a 2005. évi CXXXIII. sz. személy és vagyonvédelmi tevékenység szabályairól szóló törvény előírásainak, rendelkeznie kell ISO 9000, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel. Csatolni kell az érvényben lévő, a rendőrség által a vállalkozás részére kiadott működési engedély másolatát, a kamarai nyilvántartásba vételről szóló igazolást és a minőségirányítási rendszer Tanúsítványát.

  7) Nyilatkozat arról, hogy a Pályázó vállalja, hogy szerződéskötés esetén olyan szakmai és általános felelősségbiztosítási szerződést tart érvényben, amely a szolgáltatásba bevont személyek által Megrendelőnek, vagy harmadik félnek okozott károkért helytáll. Ennek keretében a meghatározott szolgáltatások teljesítése során, ill. következtében a Megrendelőnek okozott azon károkra kell fedezetet nyújtania - legalább 50.000.000,- Ft/kár és 100.000.000,- Ft/év feltöltéses jellegű kártérítési limit erejéig - amelyekért a Vállalkozó, a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. A biztosító kockázatviselésének a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott és legalább az annak megszűnését követő 3. hónap végéig bekövetkezett károkra is ki kell terjednie.

  A jelentkezések feldolgozását követően Ajánlatkérő a fentieknek eleget tevő Jelentkezők részére elektronikusan megküldi:
  - a Titkossági Nyilatkozatot, és
  - az Előminősítési kérdőívet/anyagot, amelyeket majd kitöltve kell visszajuttatni Ajánlatkérőnek.

  A beadott és érvényes Jelentkezések alapján Ajánlatkérő elvégzi az előminősítést, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti a Jelentkezőket.

  Az értékelés eredményei alapján az alkalmas Jelentkezők meghívást kapnak a pályázati eljárás további, zárt szakaszaiban való részvételre. A felhívás részletes feltételeit az Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. A tevékenység pályáztatása nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá. Az eljárás nyelve: magyar.

  Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívástól és a pályázat lefolytatásától az eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. A jelen felhívás egyetlen Jelentkező által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy bármiféle kötelezettségvállalásnak. A felhívás a beszállítókra vonatkozó piackutatásnak minősül.
  A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső utasításai és szabályai alapján történik.